הצהרה


מידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ לימודי. כמו כן, אין המבחנים המופיעים באתר מהווים תחליף לנוכחות בשיעור או למידה במסגרת אחרת. "פשוט לשון" אינה מבטיחה שיפור ציון, במידה ותשתמש בשירותי האתר.
"פשוט לשון" לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר. כמו כן, "פשוט לשון" לא תהא אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או במידה והחלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא, בהתאם להחלטת "פשוט לשון", ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התכנים באתר, ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/או דמויות הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין.

מידע חיצוני

"פשוט לשון" רשאית לכלול בתכנים, לרבות בתכנים הכלולים בשירותים בתשלום, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך. פשוט לשון" עשויה לשנות את הרכב, כמות או אופי השירותים הכלולים בכל שירות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי להודיעך. לא תוכל לטעון כלפי "פשוט לשון" בגין שינוי כאמור.

"פשוט לשון" אינה אחראית למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.

אין "פשוט לשון" מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו"פשוט לשון" לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל "פשוט לשון" אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

תנאי שימוש


זכויות יוצרים

זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, לרבות השאלות המופיעות במבחנים שמציע האתר בתשלום - הינם של "פשוט לשון" בלבד (אלא אם כן צוין אחרת). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של "פשוט לשון", בכתב ומראש.


תנאי שימוש בשירותי התוכן

השימוש בשירותי האתר יעשה בכפוף לתנאי פרק זה. השימוש בשירותים אליהם מתייחס פרק זה, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי הפרק כדלהלן:


הגדרות

לעניין פרק זה בלבד, תינתן למונחים הבאים המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת: "השירותים": אספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות בתכנים והכל בין שאלו נעשים באחת או יותר מהפלטפורמות הבאות: sms, wap, שיחת טלפון, אינטרנט או בכל צורה אחרת כפי שתציע "פשוט לשון" מעת לעת. "מכשיר קצה": מכשיר טלפון של אחד מהמפעילים הסלולרים וחברות התקשורת בארץ ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או סלולרי אחר ו/או מחשב כף יד ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר ממנו ו/או על גביו ניתן להשתמש בשירותים ו/או בתכנים. "תכנים": טקסט או שאלה או מבחן או חומר עזר שמופיע באתר באמצעות מכשיר הקצה.


תשלום

חיוב לקוחות האתר בגין שימושם בשירותים, יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הקצה הרלוונטי ו/או בכל דרך אשר תיבחר על ידי "פשוט לשון" בעתיד. במכשירים במסלול פרי פייד, החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת הפרי פייד בעת רכישת השירות. מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה של "פשוט לשון" ובכפוף לכל דין, רשאית "פשוט לשון" להגביל את שימושך בשירותים, כל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת שלך להשתמש בשירותים או כל חלק מהם. "פשוט לשון" רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר במסגרת המחירון שיפורסם על יד "פשוט לשון" או על פי שיקול דעת "פשוט לשון".
השימוש בשירותים השונים תלוי בסוג מכשיר הקצה שברשותך. בטרם השימוש בתכנים ובשירותים השונים עליך לוודא היטב כי מכשיר הקצה ממנו בכוונתך להשתמש בשירותים ובתכנים נתמך ומתאים לאותם השירותים ו/או התכנים. לידיעתך, במקרים מסוימים עשוי להיות חיוב בתשלום גם אם לא הצלחת להשתמש בשירות ו/או בתכנים משום שמכשיר הקצה אליו הם מיועדים לא תומך בהם ולא תהיה זכאי להשבת התשלום. הדבר נכון בעיקר להורדות של צילצולים, תמונות ומשחקים למכשיר הקצה.


כללים לגבי שירותי "פשוט לשון"

"פשוט לשון" רשאית לכלול בתכנים, לרבות בתכנים הכלולים בשירותים בתשלום, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך.
"פשוט לשון" עשויה לשנות את הרכב, כמות או אופי השירותים הכלולים בכל שירות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי להודיעך. לא תוכל לטעון כלפי "פשוט לשון" בגין שינוי כאמור. מספר התכנים הכלולים בשירות, אופיים ואופן קבלתם עשוי להשתנות בין רשת סלולרית אחת לאחרת וכן ממכשיר קצה אחד למשנהו.
השירותים יינתנו לגורם אשר נרשם ו/או השתמש בשירותים גם אם אינו בעל מכשיר הקצה. אם אינך בעל מכשיר הקצה הינך מצהיר ומתחייב כי קיבלת את אישורו של בעל מכשיר הקצה להירשם ו/או להשתמש בשירותים ולהחיל חיובים כספיים ואחרים על בעל מכשיר הקצה.
תנאי שימוש לרכישת מנוי באמצעות כרטיס אשראי שירות רכישת מנוי באמצעות כרטיס אשראי באתר יעשה בכפוף לתנאי פרק זה. השימוש בשירותים אליהם מתייחס פרק זה, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי הפרק כדלהלן:
ידוע לי כי רשיון השימוש באתר שניתן לי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. כמו כן, ידוע לי כי הסיסמה ושם המשתמש שניתנו לי באתר הינם לשימושי העצמי בלבד ואינם ניתנים להעברה לאחר. לפיכך אני מסכים ומתחייב לשמור עליהם בסודיות, לא למסור אותם לאחרים ולא לאפשר לאחרים כל גישה אליהם.
ידוע לי ואני מסכים כי אם יאותר שימוש בשם המשתמש שלי ובסיסמה שלא על-ידי, השימוש באתר יושעה אוטומטית ל 72 שעות. וכן ידוע לי שלאחר 3 השעיות ייחסם השימוש באופן קבוע. במקרה של השעיה כמתואר בסעיף זה, בין אם זמנית או קבועה, אין "פשוט לשון" מתחייבת להחזיר לי סכום כלשהו או לבטל את הגבייה וזאת עד לתום תקופת ההתחייבות כמוגדר בהסכם זה כדלהלן:


תקופת ההתחייבות:


המנוי בתוקף בהתאם לתקופה אליה הוא נרכש

1. מרתון מתכונת ובגרות חורף 2020 עד תאריך 30.01.2020
2. בגרות חורף בתוקף עד ה 28.02.2020
3. בגרות קיץ 2020 בתוקף עד 31.08.2020

ידוע לי כי השימוש העצמי מוגבל למספר סביר של שאילתות ביממה בשימוש פרטי, ואני מקבל את קביעת "פשוט לשון" באשר למספר השאילתות המותר לי לביצוע במשך יממה, הנובע משיקולי רוחב פס ובטיחות המידע. ידוע לי שאם וכאשר אעבור את המגבלה הנ"ל באתר כהגדרת "פשוט לשון", אחסם משימוש נוסף באתר. למען הסר ספק, שאילתה תיחשב ככל לחיצה בתוך האתר המביאה את המשתמש לפריט מידע נוסף.
"פשוט לשון" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כמות השאילתות היומית המותרות למנוי ואף לקבוע מחירים בהתאם לרמות השימוש באתר. אם אעבור את מגבלת השימוש, "פשוט לשון" רשאית להפסיק את המנוי שלי ולא לחדשו, וזאת מבלי להחזיר את דמי המנוי ששולמו.
התחייבות לגבי שימוש בשירותים ובתכנים המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו והוא נושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שייעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. למען הסר ספק, מובהר כי "פשוט לשון" אינה נושאת בכל אחריות כלפי המשתמש או כל צד ג', בגין שימוש כאמור. פרטי החשבון של המשתמש הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל גורם אחר. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לגורם כלשהו את הסיסמאות שניתנו לו.
כל שימוש שלך בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את "פשוט לשון", בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירותים, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד', וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות "פשוט לשון".
במידה והינך מתחת לגיל 18 חובה לקבל את אישור ההורים.


שיפוי

הינך מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר (לרבות לא בהודעות sms הנשלחות באמצעות האתר) באופן ש-:
- פוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.
- פוגע ברגשות ציבור או בביטחון הציבור.
- עלול לפגוע בקטינים, באמצעות חומר המזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
- כולל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
- כולל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
- כולל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
- מטריד ו/או פוגע במשתמשים אחרים.
- מנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת היחסים שבין המשתמש ל"פשוט לשון", המשתמש ישא באחריות בלעדית לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם עקב מעשיו או מחדליו ו/או של מי מטעמו ו/או של צד שלישי, ובכלל זה על ידי משתמש אחר בחשבון המשתמש, בין אם בידיעתו ובהסכמתו של המשתמש ובין אם לאו למשתמש ו/או "פשוט לשון" ו/או לצד שלישי אחר, ומתחייב לשפותה, מייד עם קבלת דרישה לכך, מקום בו תידרש "פשוט לשון" לשלם תשלום כלשהוא, לרבות תשלום שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות, לצד שלישי כלשהו בגין נזק לו הוא אחראי בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בגין הפרת תנאי השימוש שבהסכם זה. הפסקת שימוש "פשוט לשון" רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש במקרה של הפרת איזה מתנאי הסכם זה.

"פשוט לשון" רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "פשוט לשון" בקשר לכך.

"פשוט לשון" אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו"פשוט לשון" לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.


פרטיות

"פשוט לשון" רשאית להתחקות ולתעד את אופן שימושך בשירותים.
"פשוט לשון" רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאית "פשוט לשון" להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.
השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך בשירותים, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של "פשוט לשון" עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר "פשוט לשון"ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציעה "פשוט לשון".
הינך מאשר בזה כי יהיו שימושים ו/או שירותים בהם פרטי מכשיר הקצה בו אתה עושה שימוש יועברו על ידי "פשוט לשון" ו/או מי מטעמה, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת צד שלישי כלשהוא, גם אם בחרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.
הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי "פשוט לשון" או מי מטעמה יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על שירותים מתקדמים במסגרת הצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של "פשוט לשון" ו/או של "פשוט לשון" בשיתוף עם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים בלבד באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אי מייל.
חלק מהשירותים אשר יינתנו במסגרת אתר "פשוט לשון", יאפשרו לך ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת "פשוט לשון". במסגרת קשר זה, יתכן ותידרש ו/או תבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיך ייאסף ללא הסכמתך ו/או ידיעתך על ידי אותם צדדים שלישיים. "פשוט לשון" אינה אחראית לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא תשא בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיותך, על ידי אותם צדדים שלישיים.הגבלת גישה

"פשוט לשון" שומרת על זכותה להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.אבטחת מידע

"פשוט לשון" תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת "פשוט לשון" אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך "פשוט לשון" לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.חומרי למידה וסרטונים

האתר "פשוט לשון" מתעדכן מידי יום ובהתאם לתוכניות הלימוד המשתנות מעת לעת.
אם קיים נושא לשוני ללא תרגול או סרטונים נא לשלוח מייל באופן מסודר nava@plashon.com ולציין את שם הנושא.
חברת "פשוט לשון" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את יחידת הלימוד עד שישה ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה המסודרת ולבחון את בקשת הלקוח לפי נחיצות וגודל הנושא המבוקש.החזר כספי

חברת פשוט לשון לא תחזיר או תזכה את רוכש המנוי בתשלום מלא או בחלק ממנו
אם ביצע פעולות ו/או שימוש באתר.


רשימת תפוצה
בהרשמתי לאתר אני מסכים לקבל מייל עידכונים מעת לעת על חומרים שונים שעולים לאתר. אני מודע לכך שאוכל להסיר עצמי בכל עת פשוט לשון מתחייבת לא להעביר את פרטי המנויים שלה לצד שלישי


שונות

"פשוט לשון" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. התנאים החדשים יפורסמו באתר ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך תנאי השימוש זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה.
המילים במסמך זה המנוסחות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך ובגוף זכר תכלולנה את גוף נקבה ולהיפך.
אתר "פשוט לשון" נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר אלא אם צוין אחרת במפורש.
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של "פשוט לשון" או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של "פשוט לשון".
הדין החל וסמכות שיפוט
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר יהיה ביהמ"ש בעל הסמכות העניינית בעיר תל אביב יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

تريد معرفة المزيد?

قريبا - حزمة مرافقة شخصية على يد معلمة للغة العبرية ذات خبرة ومعرفة عالية